PRIVACY STATEMENT

Τελευταία ενημέρωση: Ιούνιος 2021

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Εταιρεία σέβεται και δεσμεύεται να προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και το προσωπικό απόρρητο κάθε επισκέπτη/χρήστη της Ιστοσελίδας. Η παρούσα «Πολιτική Απορρήτου» έχει ως στόχο να σας ενημερώσει για το πώς η κυπριακή εταιρεία με την επωνυμία «360 CHARTERED PR CONSULTANTS M.K. LTD.» (ΑΦΜ 10355886G), που εδρεύει στην Λευκωσία στην οδό Καππαδοκίας 09, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 2028 Δασούπολη, Λευκωσία, Κύπρος (εφεξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία», ή «εμάς», ή «μας»). επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα και σας ενημερώνει για τα δικαιώματα της ιδιωτικότητάς σας, σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Η Πολιτική Απορρήτου δύναται να αναθεωρείται ή/και ενημερώνεται ανά πάσα στιγμή και άνευ ειδοποίησης. Η Εταιρεία θα αναρτά την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση της Πολιτικής, προκειμένου να ενημερώνεται ο επισκέπτης/χρήστης, ο οποίος θα θεωρείται ότι αποδέχεται την νέα Πολιτική με το να συνεχίζει να κάνει χρήση της Ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών της. Για τον λόγο αυτό, κάθε επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική.

Προκειμένου η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων να είναι νόμιμη, βάσει της νομοθεσίας του κυπριακού δικαίου για την προστασία των φυσικών προσώπων από τη επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κυρίως του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, (εφεξής χάριν συντομίας «ΓΚΠΔ»), είμαστε υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τη νομική βάση στην οποία βασιζόμαστε, ώστε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Αυτή η υποχρέωση απαιτεί από εμάς να πληρούμε ορισμένους όρους σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ και όταν επεξεργαζόμαστε ειδικής κατηγορίας δεδομένα, να πληρούμε ορισμένους όρους σύμφωνα με το άρθρο 9 του ΓΚΠΔ .

Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου ισχύουν οι ακόλουθοι νόμιμοι λόγοι: Σύμφωνα με το άρθρο 6 του ΓΚΠΔ, για σύννομη επεξεργασία εφαρμόζεται το άρθρο 6 (1)(ε) “ η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στον υπεύθυνο επεξεργασίας, ” και το άρθρο 6 (1)(β) «η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης».

Μπορεί να υπάρχουν ορισμένες περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναίνεση του προσώπου, του οποίου τα δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, να παρέχει το νόμιμο λόγο για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Άρθρο 6 (1)(α)– Συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων.

Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις σελίδες/υπηρεσίες της Ιστοσελίδας.

2. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATA CONTROLLER)

Για τους σκοπούς της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και πρωτίστως του ΓΚΠΔ, η Εταιρεία είναι ο «υπεύθυνος επεξεργασίας» των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε για εσάς. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε υπεύθυνοι έναντί σας, όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο διατηρούμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Σύμφωνα με τους νόμους περί προστασίας δεδομένων, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε για όλες τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Σας παρακαλούμε να στείλετε τυχόν ερωτήσεις, σχετικά με τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων και την πολιτική μας, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση ή ηλεκτρονική διεύθυνση ή να καλέσετε τον ακόλουθο αριθμό :

• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καππαδοκίας 09, 1ος όροφος, Γραφείο 101, 2028 Δασούπολη, Λευκωσία, Κύπρος
• Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]
• Τηλέφωνο: +357 22 026723

3. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει τα προσωπικά σας δεδομένα με διάφορους τρόπους.

– Όταν κλείνετε το πρώτο σας ραντεβού, το προσωπικό μας θα συλλέξει τα προσωπικά και δημογραφικά στοιχεία σας μέσω της φόρμας εγγραφής σας.
– Κατά τη διάρκεια παροχής ιατρικών υπηρεσιών, συλλέγουμε περαιτέρω προσωπικά στοιχεία.
– Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν μας στείλετε ένα e-mail, ή όταν μας τηλεφωνήσετε, ή όταν κλείνετε ηλεκτρονικό ραντεβού.

4. ΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

Ο επισκέπτης/χρήστης της Ιστοσελίδας δύναται καταρχήν να επισκέπτεται το σύνολο της Ιστοσελίδας και των επιμέρους υποσελίδων αυτής, χωρίς να αποκαλύπτει την ταυτότητα του και χωρίς να παρέχει οποιοδήποτε προσωπικό στοιχείο του. Ωστόσο, είναι δυνατό ότι για την πρόσβαση ή και χρήση του επισκέπτη/χρήστη ορισμένων περιοχών ή υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, να απαιτηθεί η συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για συγκεκριμένους σκοπούς, όπως αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Τα δεδομένα που ενδέχεται να συλλέξουμε περιλαμβάνουν:

Τα βασικά σας στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος, της διεύθυνσης, της ημερομηνίας γέννησής σας, του αριθμού σταθερού τηλεφώνου, του αριθμού κινητού τηλεφώνου, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία ραντεβού, σχόλια κτλ.

5. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ;

– Να διασφαλίσουμε ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας είναι αποτελεσματικές.
– Συλλέγουμε τα δεδομένα που παρέχετε στην Εταιρεία μας, προκειμένου να μπορέσουμε να εκτιμήσουμε με ακρίβεια τις παρούσες σας ανάγκες σε υπηρεσίες και να λάβουμε αποφάσεις σχετικά με το στρατηγικό πλάνο/δραστηριότητες που θα σχεδιάσει και θα εφαρμόσει η εταιρεία μας.
– Προκειμένου να διερευνηθούν με ακρίβεια τυχόν παράπονα ή ανησυχίες.
– Για να καταγράψουμε τις λεπτομέρειες της επαφής μας μαζί σας, ώστε να αποφύγουμε την επανάληψη των αξιολογήσεων και να παρέχουμε ποιοτική εξυπηρέτηση στους πελάτες μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο: http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/home_en/home_en?opendocument

6. ΧΡΟΝΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους τα έχει συλλέξει, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών απαιτήσεων ή υποχρεωτικών αναφορών.

Για να προσδιοριστεί η περίοδος διατήρησης προσωπικών δεδομένων, εξετάζουμε τον αριθμό, τη φύση και την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων, τον πιθανό κίνδυνο ζημιάς από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων, τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και αν μπορούμε να επιτύχουμε τους σκοπούς μας με άλλα μέσα και τις ισχύουσες νομικές, κανονιστικές, ή άλλες απαιτήσεις πληροφόρησης για διατήρηση ή χρήση.

Εάν επιθυμούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για νέο σκοπό που δεν καλύπτεται από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα σας παράσχουμε μια νέα ειδοποίηση που εξηγεί αυτή τη νέα χρήση πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και καθορίζοντας τους σχετικούς σκοπούς και τους όρους επεξεργασίας. Όπου και όποτε είναι απαραίτητο, θα ζητήσουμε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη νέα επεξεργασία.

7. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην προστασία του ιδιωτικού σας απορρήτου. Χρησιμοποιούμε μόνο δεδομένα που έχουν ληφθεί νόμιμα. Κάθε μέλος του προσωπικού που εργάζεται για την Εταιρεία, είναι νομικά υποχρεωμένο να διατηρεί την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Υποστηρίζουμε αυτό το καθήκον εμπιστευτικότητας με τη διεξαγωγή ετησίως, συνεδριών κατάρτισης και ενημέρωσης. Διασφαλίζουμε, ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα περιορίζεται στο κατάλληλο προσωπικό. Τα προσωπικά σας δεδομένα μοιράζονται μόνο με άτομα ή οργανισμούς με εύλογη νόμιμη βάση για πρόσβαση. Ποτέ δεν πουλάμε προσωπικά δεδομένα για κανένα σκοπό. Οποιαδήποτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, (όπως ιατρικά αρχεία), δεν χρησιμοποιούνται ποτέ για σκοπούς μάρκετινγκ. Η πρόσβαση σε οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδομένα είναι επιπλέον περιορισμένη.

8. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Διατηρούμε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή. Μόνο προσωπικό που εμπλέκεται στη θεραπεία σας θα έχει πρόσβαση στα αρχεία σας. Η ομάδα διαχείρισής μας έχει πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας σας, για να διαχειριστεί το λογαριασμό σας και να κλείνει τα ραντεβού/συναντήσεις σας με την ομάδα της Εταιρείας μας.

Δεν θα αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, εκτός αν είμαστε υποχρεωμένοι να ανταποκριθούμε σε νομικές υποχρεώσεις ή να συμμορφωθούμε με κανονισμούς. Μπορούμε να επιβάλλουμε τους Όρους και Προϋποθέσεις μας, όπου είναι απαραίτητη η διερεύνηση τυχόν παραβιάσεων των Όρων και Προϋποθέσεών μας, προκειμένου να ανιχνεύσουμε, να αποτρέψουμε ή να μετριάσουμε ζητήματα ασφάλειας, τεχνικά θέματα ή απάτη, ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ασφάλειας και της περιουσίας του προσωπικού από άμεσες βλάβες.

Η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας αποτελεί υψίστης σημασίας για εμάς. Η Εταιρεία αφοσιώνεται να διασφαλίζει ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύεται η ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών έναντι της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, χρήσης, κοινολόγησης, αλλοίωσης ή καταστροφής σε συμμόρφωση με την εφαρμοστέα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

9. COOKIES

Για την σωστότερη λειτουργία της Ιστοσελίδας και την καλύτερη πλοήγησή του επισκέπτη/χρήστη αυτής, καθώς και για την καλύτερη παροχή των υπηρεσιών της Εταιρείας, χρησιμοποιούμε cookies.

Τα cookies είναι αρχεία δεδομένων, τα οποία μεταφέρονται από έναν διακομετακομιστή web στον υπολογιστή του προσώπου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα. Τα cookies αποτελούν ένα βιομηχανικό πρότυπο, χρησιμοποιούνται από τις περισσότερες τοποθεσίες web και διευκολύνουν την επαναλαμβανόμενη πρόσβαση των επισκεπτών/χρηστών σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία web και την χρήση αυτής.

Τα cookies δεν είναι επιβλαβή για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή για τα αρχεία του και μόνο η τοποθεσία web από την οποία μεταφέρθηκε ένα συγκεκριμένο cookie στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη έχει την δυνατότητα ανάγνωσης, τροποποίησης ή διαγραφής του.

Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις ενέργειές και προτιμήσεις των επισκεπτών/χρηστών για ένα χρονικό διάστημα, προκειμένου να υπάρχει πχ. εξατομίκευση διαδικτυακών διαφημίσεων, ανάλυση επισκεψιμότητας ή άλλη στατιστική ανάλυση, και παροχή των υπηρεσιών που έχουν ζητήσει. Η Εταιρεία και οι ειδικά εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία αφορά cookies.

Αν δεν επιθυμείτε να γίνεται συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις που διαθέτουν τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο, με τις οποίες μπορείτε να διαγράφετε τα ήδη υπάρχοντα cookies και να επιλέξετε είτε να απορρίπτονται αυτόματα τα μελλοντικά cookies είτε να αποφασίζετε για την απόρριψη ή την αποδοχή κάθε συγκεκριμένου cookie στον υπολογιστή σας. Σημειώνεται ότι η απόρριψη των cookies ενδέχεται να έχει ως συνέπεια να δυσχεραίνεται ή καθίσταται αδύνατη η χρήση ορισμένων τμημάτων της Ιστοσελίδας.

10. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να συγκεντρώνονται αυτόματα (πχ όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν κάποιος επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται ή κάνει χρήση της Ιστοσελίδας. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών που μπορεί να συλλεχθούν είναι browser, λειτουργικό σύστημα υπολογιστή, domain name της ιστοσελίδας από την οποία συνδέθηκε, τοποθεσία.

11. ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Κατά τη συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς, λαμβάνουμε την κατάλληλη μέριμνα προκειμένου να διακριβώσουμε στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, ποιες από τις συλλεγόμενες προσωπικές πληροφορίες αφορούν ανηλίκους. Σε κάθε περίπτωση, εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ 679/2016), θα διαγράψουμε τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας το συντομότερο δυνατό. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 16 ετών, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Data Protection Officer της Εταιρείας στη διεύθυνση: [email protected]

12. Πολιτική τήρησης στοιχείων που περιλαβάνουν προσωπικά δεδομένα για διεξαγωγή προωθητικών ενεργειών σε εκδηλώσεις.

Η 360 Chartered PR Consultants.M.K. Ltd κατά καιρούς και στο πλαίσιο διοργάνωσης ή συμμετοχής σε εκδηλώσεις διενεργεί προωθητικές ενέργειες όπως διαγωνισμούς ή κληρώσεις δώρων για τους πελάτες της. Για την υλοποίηση των ενεργειών αυτών σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να διατηρήσει αρχείο με προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων. Στις περιπτώσεις αυτές οι συμμετέχοντες καλούνται να παρέχουν τη σχετική συγκατάθεσή τους και ενημερώνονται για τον σκοπό χρήσης και τον χρόνο που διατηρούνται αυτά τα δεδομένα. Κατά κανόνα η 360 Chartered PR Consultants.M.K. Ltd ζητάει την υποβολή των ελάχιστων δεδομένων των συμμετεχόντων και φροντίζει για να ελαχιστοποιήσει το χρόνο διατήρησης αρχείου εκτός αν κάτι διαφορετικό επιβάλλεται από τη σχετική νομοθεσία ή άλλες διατάξεις. Η 360 Chartered PR Consultants.M.K. Ltd χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωση των νικητών κληρώσεων ή/και για επικοινωνία που σχετίζεται αποκλειστικά με την συγκεκριμένη προωθητική ενέργεια. Οι συμμετέχοντες σε τέτοιες ενέργειες μπορούν να επικοινωνούν με την 360 Chartered PR Consultants.M.K. Ltd για θέματα που σχετίζονται με την επεξεργασία ή τη διόρθωση των προσωπικών τους δεδομένων στο email: [email protected] ή τηλεφωνικά στο +357 22 026723.

13. ΠΑΡΑΠΟΝΑ

Εάν για οποιονδήποτε λόγο είστε δυσαρεστημένοι ή δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που έχουμε διαχειριστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, ή αν έχετε κάποιο ερώτημα ή αίτημα σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο
360 Chartered PR Consultants.M.K. Ltd , email: [email protected] ή τηλεφωνικά στο +357 22 026723.

Επιπρόσθετα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε παράπονο στο Γραφείο του Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Κύπρο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.dataprotection.gov.cy/dataprotection/dataprotection.nsf/page1i_gr/page1i_gr?opendocument και επιλέξτε «Πληροφορίες για πολίτες» και ακολούθως «Υποβολή Παραπόνου».